โครงการโรงพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน

๑. หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีภารกิจงานหลายด้าน หนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือการดำเนินโครงการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัยต่าง ๆ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการพันธุ์พืชพระราชทาน โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาโภชนาการ รวมทั้งสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานราชการสถานศึกษาทั้ง โรงเรียนในระบบ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย
เพื่อเป็นการสนองงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จึงมีแนวคิดในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากเครือข่าย เพื่อจัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” กลุ่มแม่ฮองจำนวน ๒ ศูนย์การเรียนฯ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เชิงปริมาณ นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

๒ ศูนย์การเรียนฯ
๓.๒ เชิงคุณภาพ ลดภาวการณ์ขาดสารอาหาร ในนักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

๕. วิธีดำเนินการ

๕.๑ จัดระดมทุน/ประชุมชี้แจงครู สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๔
๕.๒ จัดซื้อวัสดุ และก่อสร้างโรงเรือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๕.๓ จัดซื้อก้อนเชื้อเห็ด และขนส่งเข้าโรงเรือนเพาะเห็ด ธันวาคม ๒๕๕๔
๕.๔ ดูแลและเก็บผลผลิต มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ (๖ – ๘ เดือน)
๕.๕ ประเมินและสรุปผลโครงการ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕

๖. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สถานที่ ศศช.บ้านแม่เกิบ และ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง

๗. งบประมาณ

งบประมาณจากการระดมทุน จากผู้ใหญ่ใจดีจำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

๘. ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาการดูแลและบริหารจัดการผลผลิต

๙. ผลประโยชน์ของโครงการ

๙.๑ มีการจัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน ๒ โรงเรือน

๙.๒ นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาเห็ด ที่สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันได้
๙.๓ นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลดภาวการณ์ขาดสารอาหาร

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

– นายสุวรรณ  พุฒพันธ์
– ครู ศศช.บ้านแม่เกิบ, ครู ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.