โครงการโรงพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน

1. หลักการและเหตุผล

อาหารบนดอยส่วนใหญ่คือน้ำพริก เช้า/กลางวัน/เย็น นาน ๆ เมื่อมีกิจกรรมทำบุญตามประเพณีเท่านั้นที่จะได้กินเนื้อหมูหรือไก่ ทำให้เด็กส่วนใหญ่ขาดสารอาหาร การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดไว้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 2 ศูนย์การเรียน

3.2 เชิงคุณภาพ ลดภาวการณ์ขาดสารอาหาร ในนักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

4. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่

5. วิธีดำเนินการ

5.1 จัดระดมทุน/ประชุมชี้แจงครู สิงหาคม – ตุลาคม
5.2 จัดซื้อวัสดุ และก่อสร้างโรงเรือน พฤศจิกายน
5.3 จัดซื้อก้อนเชื้อเห็ด และขนส่งเข้าโรงเรือนเพาะเห็ด ธันวาคม
5.4 ดูแลและเก็บผลผลิต มกราคม – มิถุนายน (๖ – ๘ เดือน)
5.5 ประเมินและสรุปผลโครงการ กรกฎาคม – กันยายน

6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ

ปีสถานที่ ศศช.บ้านแม่เกิบ และ ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง

7. งบประมาณ

งบประมาณจากการระดมทุน จากผู้ใหญ่ใจดีจำนวนเงิน 28,000 บาท

8. ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาการดูแลและบริหารจัดการผลผลิต

9. ผลประโยชน์ของโครงการ

9.1 มีการจัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน ๒ โรงเรือน

9.2 นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาเห็ด ที่สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันได้
9.3 นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลดภาวการณ์ขาดสารอาหาร

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

– ครู ศศช.บ้านแม่เกิบ, ครู ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.