โครงการ “คืนความเป็นไทยให้เด็กดอย”

“พิสูจน์ DNA ให้เด็กดอยที่ตกหล่นไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์” 

page2012-07-27ความทุรกันดารของอำเภออมก๋อย ทำให้เมื่อ 10-20  ปีที่แล้ว ข่าวสารต่าง ๆ ยากจะเข้าไปถึงชุมชน เด็กที่เกิดในถิ่นที่ห่างไกล ไม่ได้รับการแจ้งเกิดจำนวนมาก ด้วยเหตุผลการคมนาคมขนส่ง หรือความไม่รู้และไม่เห็นความสำคัญของการมีบัตรประชาชน เพราะชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการทำไร่ เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่ได้ออกไปติดต่อชุมชนภายนอก หนึ่งในนั้นคือชุมชนบ้านห้วยหวาย หมู่ 1 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเด็กตกหล่นจำนวนมาก โดยเด็กเหล่านี้มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทย ได้บัตรประจำตัวประชาชน แสดงถึงความเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว แต่ลูกไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรใด ๆ ทั้งสิ้น ที่จะใช้ระบุสถานะบุคคลของตนได้ จึงขาดโอกาส

ผลที่ตามมาคือการที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุข การศึกษา อย่างเต็มรูปแบบ เช่นได้เรียน แต่ไม่ได้รับสิทธิในการรับอุปกรณ์การศึกษา หรือทุนการศึกษาได้ วิธีที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้รับการรับรองสถานบุคคลสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันมีเพียงการตรวจพิสูจน์ DNA (สารพันธุกรรมเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) เท่านั้นที่จะสามารถคืนสิทธิ์ความเป็นไทยให้น้อง ๆ เหล่านั้นได้ ถ้าผลทางการแพทย์พิสูจน์ว่า รับรองความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้ ลูกก็จะได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ได้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน มีสถานะมีสิทธิ์เป็นคนไทยที่สมบูรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน บ้านห้วยหวาย หมู่ 1  ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์
 • กลุ่มเป้าหมาย 5 คนแรกประกอบด้วย
  • เด็กชายเซาจาง มอเช่อ อายุ 13 ปี (ตรวจ DNA แล้ว, ผลออกแล้ว) (ยื่นเรื่องเพิ่มชื่อแล้ว) ได้บัตรประชาชนแล้ว
  • เด็กชายเซาโจ มอเช่อ อายุ 13 ปี (ยื่นเรื่องเพิ่มชื่อแล้ว)
  • เด็กชายแยไต เคียงอมร อายุ 7 ปี (ยื่นเรื่องเพิ่มชื่อแล้ว)
  • เด็กชายพะชา มอเช่อ อายุ 10 ปี  (ยื่นเรื่องเพิ่มชื่อแล้ว)
  • เด็กหญิงหมอปิ มอเช่อ อายุ 14 ปี (ยื่นเรื่องเพิ่มชื่อแล้ว)

วิธีการดำเนินการ

 • ศึกษาหาข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหา เด็กไม่มีสถานะทางทะเบียน
 • ประชุมชี้แจงแนวทางแก้ปัญหา ให้กับชาวบ้าน-นักเรียน
 • ประสานงานอำเภอทำหนังสือส่งตัวเพื่อพิสูจน์ DNA
 • นำนักเรียนผู้ปกครองไปตรวจ DNA ที่ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รอผลตรวจพิสูจน์ DNA ประมาณ 2-3 เดือน (ทราบผลโดยภาควิชานิติเวชศาสตร์ ส่งผลให้ทางอำเภอ)
 • ดำเนินการยื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
 • ออกบัตรประจำตัวประชาชน ได้สิทธิความเป็นไทยโดยสมบูรณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการของฝ่ายปกครอง)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • สิงหาคม – ตุลาคม 2555 ประสาสัมพันธ์
 • สิงหาคม – ตุลาคม2555 ทำหนังสือส่งตัวจากอำเภออมก๋อย
 • ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 นำนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมหนังสือส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ DNA
 • พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555 รอผลตรวจพิสูจน์ DNA
 • 6 มกราคม 2556 ประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (จากสภาทนายความ)
 • กุมภาพันธ์ 2556 ยื่นเรื่องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และทำบัตรประชาชน  (อยู่ระหว่างดำเนินการของฝ่ายปกครอง)
 • 27 พฤศจิกายน 2557 น้องเซาจาง มอเช่อ ได้ลงมาถ่ายบัตรประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 • ค่าเดินทาง ค่ากิน และค่าที่พัก ของนักเรียนและผู้ปกครอง
 • ค่าบริการทางการแพทย์รายละ 2,050 บาท (พ่อ-ลูก หรือ แม่-ลูก คู่ละ 4,100 บาท)
 • ข้อมูลจาก http://www.med.cmu.ac.th/dept/forensic/newweb/serviceDNA%201.html

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักเรียนได้รับรองสถานะบุคคล และได้สิทธิความเป็นคนไทยทุกประการ (ได้รับบัตรประชาชน)

ร่วมสนับสนุนได้ที่4dekdoi_GSB

 • ธนาคารออมสิน สาขาอมก๋อย เลขที่ 020050777786   “นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (กองทุนเด็กดอย)”
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ เลขที่ 545-0-14780-5 “กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กพื้นที่สูง”
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08ุ8-263-3744 ครูต้อม
เบอร์ติดต่อภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-5432 ต่อ 120
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.