โครงการปฏิบัติธรรมเด็กดอย

ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรเด็กชาวไทยภูเขา
หลักการและเหตุผล
ศาสนาทุกศาสนาต่างก็สอนให้คนเป็นคนดี หากแต่แนวทางในการสั่งสอน และการปฏิบัติของแต่ละศาสนาแตกต่างกันออกไป กลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่อำเภออมก๋อยส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้หลาย ๆ หมู่บ้านไม่มีวัด ไม่มีพระเข้าไปประจำ เพื่ออบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านและชุมชนได้ใกล้ชิดและมีความเข้าใจในแก่นแท้พุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” กลุ่มแม่ฮอง-ศาลาเท จำนวน 10 ศูนย์การเรียนฯ ในพื้นที่ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชุมครูและมีมติจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรมสัญจรขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่นักเรียนนับถืออย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน, เครือข่าย และองค์การบริหารส่วนตำบล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนชนเผ่าชาวไทยภูเขา ได้ใกล้ชิดศาสนา และมีความเข้าใจถ่องแท้ในศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนำไปปฏิบัติและใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนมีความเข้าใจในศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างถ่องแท้ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

ความยั่งยืนของโครงการ
หลังจากที่มีการดำเนินงานโครงการแล้ว คาดว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่ตนเองนับถือ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา การให้เกียรติผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน ก่อนย่างเข้าสู่วัยรุ่นให้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของชนเผ่าให้ยั่งยืนสืบต่อไป

สถานที่ดำเนินการ
อาศรมพระบัณฑิตอาสาบ้านนาเกียน (วัดนาเกียน) ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่ตนเองนับถือ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ การให้เกียรติผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของชนเผ่าให้ยั่งยืนสืบต่อไป

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.